اخراج دوکارمند سفارت لیبی از سوئد


سوئد دوتن از کارکنان سفارت لیبی دراستکهلم را اخراج کرد. به گزارش وزارت امورخارجه این دو نفر فعالیت هایی را انجام داده بودند که برخلاف مقررات مربوط به دیپلومات ها بود. این وزارت خانه از دادن جزییات بیشتر دراین مورد و حتا موقعیت این دونفردرسفارت لیبی خودداری کرده است.
یک انجمن لیبیایی در سوئد گفته است که فعالیت این دو کارمند، همکاری  با رژیم معمرقذافی بوده است.