دو سرباز سویدنی در افغانستان زخمی شدند

عصر دیروز حوالی ساعت شش به وقت سویدن گروهی از سربازان سویدنی که مشغول گزمه / گشت پیاده در ولایت / استان سرپل در شمال افغانستان بودند مورد حمله قرار گرفتند و دو سرباز سویدنی در این حلمه زخمی شدند. هنگام گزمه یا گشتت زدن ، مینی که بر سر راه آنان کار گذاشته شده بود منفجر شد اما تیر اندازی و حمله دیگری رخ نداد. سربازان زخمی شده به کمک گروه پرستاران مورد معالجه موقت قرار گرفتند و سپس با هلیکوپتری به شفاخانه/ بیمارستانی در کمپ نظامی مارمول در شهر مزار شریف انتقال پیدا کردند. سربازان زخمی شده از شفاخانه مارمول با خانواده های شان تماس گرفته و آنها را در جریان بهیودی وضع شان قرار دادند.