ده سال پس از درگیری پلیس و تظاهرات چیان در یوتبوری

امروز درست ده سال از اغتشاشات خیابانی شهر گوتنبورگ می گذرد. تظاهرات چیان خشمگین علیه نشست سران اتحادیه اروپا و حضور جورج دبلیو بوش ریس جمهور وقت ایالات متحده امریکا به خیابان ریختند. تظاهرات خیابانی به خشونت کشیده شد و پلیس سویدن به خشونت و سرکوب تظاهرات چیان پرداخت. در همین ارتباط ٥٠ نفر از تظاهرات چیان باز داشت و محاکمه شدند. این حادثه بد ترین نوع برخورد پلیس در تاریخ چندین دهه سویدن به حساب آمد. در این تظاهرات حدود چهل نفر زخمی شدند. نیمی از زخمیان پلیس و نیمی دیگر تظاهرکنندگان بودند. اوج خشونت زمانی بود که هانس ویستبرگ جوان نوزده ساله هدف تیر اندازی پلیس قرار گرفت و به شدت زخمی شد. شهر یوتبوری در رسانه ها  به عنوان میدان نبرد تظاهرکنندگان و پلیس و شهر ترور توصیف شد. پلیس سویدن متهم شد که تظاهرات چیان را تحریک کرده و به خشونت کشانده است. بعد از تظاهرات دولت سویدن کمیته یی را برای بررسی تظاهرات یوتبوری تشکیل داد و رفتار پلیس را نقد و بررسی کرد. پس از تظاهرات پلیس شیوه های تازه ی برخورد با تظاهر کنندگان را روی دست گرفت و واحد " پلیس گفتگو" را تشکیل داد. این واحد در برگیرنده پلیس های با لباس های شخصی است که وارد گفتگو با تظاهرکنندگان می شوند تا از برخورد خشن جلو گیری کنند. فرید ریک دال گرین رییس واحد"پلیس گفتگو" در این مورد می گوید:

ساده تر بگویم که ما عمل میدانی کردیم. کاملا مسلح با کلاه ایمنی، سپر و باتوم. با چنین شکلی گفتگو کردن با تظاهرات کنندگان آسان نیست. تظاهرات کنندگان این هیات پلیس را هیات برخورد می دانند نه هیات گفتگو. همین ظاهر مسلح پلیس باعث در گیری بین تظاهرات چیان و پلیس شد.

فرید ریک دالگرین در پاسخ به این پرسش که پلیس سویدن تظاهرات چیان را تحریک به درگیری کرده است اعتراف می کند ومی گوید این شیوه کاری پلیس تحریک آمیز بود اما  ما از آن حادثه آموزه های گرفته ایم که باعث تغییر شیوه رفتاری مان با تظاهرات کنندگان شده است.