ادامه دادگاه قاتلین عباس رضایی

دادگاه تجدید نظر پرونده قتل وحشتناک عباس رضایی را ادامه می دهد. امروز جوان ٢٣ ساله که پنج سال پیش به قتل عباس رضایی اعتراف کرده بود در دادگاه تجدید نظر اعترافات تازه اش را بیان خواهد کرد. متهم به قتل عباس رضایی اکنون پدر و مادر خود را به عنوان قاتلین عباس رضایی معرفی می کند. امروز جوان متهم به قتل با یکی از الدین خود در باره نحوه کشتن عباس رضایی در دادگاه سخن می گویند. اسناد قبلی مادر عباس رضایی مبنی بر قتل فرزندش نیز در دادگاه قرایت خواهد شد. عباس رضایی سال ٢٠٠٥به جرم ارتباط داشتن با دختر خانواده قاتل با ضربات چاقو و انداختن روغن داغ بر صورت و بدنش به قتل رسید.