دادگاه اوره برو

محکومیت سنگین برای تجاوز های پی در پی

دادگاه اوره برو امروز ، نیکلاس الیاسون را به دوازده سال زندان به جرم تجاوزهای سریالی و دیگر خلاف ها در اوره بور، محکوم کرد.

او در چهارده مورد از هجده مورد مورد اتهام محکوم شناخته شد، از جمله دو مورد تجاوز به عنف ، شش مورد تلاش برای تجاوز، یک مورد تلاش برای سرقت و دو مورد ضرب و جرح در پرونده او مشاهده می شود.

پیا اوسبرگ ، دادستان این پرونده تقاضای چهارده سال زندان را برای او کرده بود. داستان می گوید که دادگاه اگر به رفتار او بیشتر توجه می کرد ، در می یافت که دیگر جرائم او نیز در رابطه با مسائل جنسی رخ داده است.

دادگاه با توجه به همکاری او در تکمیل پرونده و اعترافات او، مدت محکومیت او را به دوازده سال کاهش داد. بر طبق معاینات انجام شده، نیکلاس الیاسون، از بیماری روانی رنج نمی برده و بنابراین محکومیت زندانی او قطعی است.