پس از یک ماه

حکم اخراج مرضیه کمانگر متوقف شد

مرضیه کمانگر، پناهجوی کرد ایرنی که یک ماه در بازداشگاه اداره مهاجرت در مرشتا ، دربند بود، امروز آزاد شد.

 کمانگر پس از اینکه از دادگاه پناهندگی جواب منفی دریافت کرد، توسط پلیس بازداشت شد.

 اما ساعاتی پیش خبر توقف حکم اخراج وی هنگامی به او ابلاغ شد که پلیس در حال گفتگو با وی بود . آنها مشغول گفتگو در مورد چگونگی اجرای حکم اخراج بودند.

دستگیری مرضیه کمانگر، موجی از اعتراض در بین فعالان امور پناهندگی و همچنین افکار عمومی ایجاد کرد و تظاهرات متعددی نیز برای آزادی او بر پا شد.  پرونده او در رسانه های گروهی نیزبازتابی گسترده داشت.

 در اینجا می توانید بخشی از گفتگوی ما با مرضیه ی کمانگر را که ساعتی پس از آزادی او از بازداشتگاه کمپ مرشتا انجام داده یم بشنوید.

اضافه کنیم که صنعان اشرفی یکی دیگر از پناهجویان سیاسی ایرانی که برای اخراج به ایران توسط پلیس دستگیر شده است هنوز در بازداشتگاه موقت مرشتا به سر می برد. با او پیش از این گفتگوئی انجام داده بودیم که می توانید در اینجا بشنوید.