پیشنهاد قطع کمک هزینه والدین مهاجر

چگونه می توان مهاجران را برای ورود به بازار کار کمک کرد؟

8:11 min

چگونه می توان سیاست هم پیوستگی سوئد را برای مهاجران بهتر کرد و به آنها برای ورود سریعتر به بازار کار یاری رساند؟ گروه  تخصصی دولت در مطالعات اقتصاد ملی، در گزارشی ، پیشنهاد هایی در این زمینه ارائه کرده است. از جمله برداشتن کمک هزینه نگهداری از کودکان و بیمه والدین و همچنین کمک درسی به کودکان مهاجرین ، چند پیشنهاد این گروه است.

اوسا اولی سگردورف ، یکی از دو نویسنده گزارش این گروه عقیده دارد که کمک هزینه نگهداری از کودکان و نیز بیمه والدین مانند تله در راه مهاجرین هستند. آنها بجای اینکه در جامعه باشند ، تنها در خانه می مانند.

او اضافه می کند که کمک هزینه نگهداری از کودکان در بسیاری از کشورهای دیگر ، باعث کاهش موقعیت های شغلی به خصوص برای زنان شده است. بچه ها نیز از کودکستان دور می مانند و آموختن زبان آنها به عقب می افتد. اوسا سگردورف می گوید که این گروه به دلیل دشواری های مالی و هم پیوستگی، خواستار از بین رفتن این کمک هزینه است.

این گزارش همچنین ، تاثیر بیمه والدین را نیز منفی می داند. به طور مثال اگر مهاجری با بچه های زیر ۸ سال به سوئد بیاید، بیمه کامل والدین را دریافت می کند و این در حالی است که هیچ نیازی به کارایابی و یا تحصیل نخواهد داشت. این بیمه ، بیشتر از کمک هزینه اجتماعی است و همین امر موجب می شود که مهاجرین بعدها برای راه یافتن به بازار کار با مشکل روبرو شوند. اوسا سگردورف می گوید که اگر نشان داده شود که بیمه والدین نیز مشکل آفرین است، احتمالا می توان میزان روزهای  بیمه را با توجه سن بچه ها کوتاه تر کرد.

تعیین میزان مدرک و سواد مهاجرین تازه وارد به سوئد، بسیار مهم است و به سرعت توسط متخصصین انجام می شود. بخشی از مهاجران تازه وارد می توانند مستقیم وارد سیستم کاریابی شوند و بخشی از آنها نیاز به تکمیل مدرک و تحصیل خود دارند.

اوسا سگردورف اضافه می کند که ما باید دیدی سرمایه ای به مهاجرین داشته باشیم و از توانائی های آنها به بهترین نحو استفاده کنیم. این به نفع دو طرف خواهد بود. اگر نیاز به تحصیلات تکمیلی باشد ، باید این امکان باشد و مدرک معتبر نیز که توسط کارفرمایان سوئدی قابل قبول باشد ، صادر شود.این خیلی مهم است.

اوسکار نوردستروم اسکانس ، محقق شاغل در در دانشگاه اوپسالا ، در واکنش به این  گزارش ، عقیده دارد که دشواری ورود به بازار کار تنها مربوط به سیاست هم پیوستگی نیست. او اضافه می کند که اگر می خواهیم که شرایط بهتر شود، باید سیستم آموزشی، میزان دستمزدها، تحصیلات و امنیت استخدامی ،  بهتر کنیم . این مسائل برای کمک به هم پیوستگی مهاجرین مهمتر هستند.در همین زمینه نظر حسن حسینی جامعه شناس و فعال در مرکز تحقیقات چند فرهنگی را جویا شدیم. حسینی می گوید که در این پیشنهاد سه بخش وجود دارد که تنها با کمک درسی به کودکان مهاجر موافق است. او اضافه می کند که این گونه خانواده ها ، بسیار تعدادشان کم است . قطع کمک مالی به آنها نه تنها کمکی به آنها نمی کند بلکه مشکلات بخصوص مادران را افزایش می دهد.