کشف پنج ژنی که منجر به بیماری سرطان می شود

بیماری مرگ آور سرطان هنوز درمان قطعی پیدا نکرده است. اما تلاش برای شناسایی عوامل و تعریف ژن های که عامل سرطان است به صورت جدی درجهان جریان دارد. سویدن یکی از کشور های پیش گام در امور تحقیقات دارویی از جلمه داروی ضد سرطان است. به تازگی یک گروه مشترک تحقیقی متشکل از محققین سویدنی و امریکایی قادر به شناسایی پنج ژن مشخص شده اند که احتمال دارد در ایجاد بیماری سرطان نقش کلیدی داشته باشند. محققین موسسه تحقیقاتی دارویی کارولینسنکه در سولنای استکهلم دی ان آ ی ٢۸٠٠ مبتلا به سرطان را زیر ذره بین تحقیق گذاشته اند و نتیجه گرفته اند که احتمال دخالت این پنج ژن در بیماری سرطان بالاست. چنانچه قطعیت دخالت این ژن ها ثابت شود یک قدم به درمان بیماری سرطان نزدیک تر می شویم