استقبال فردریک راین فلدت از ابتکار اقتصادی آلمان و فرانسه

نخست وزیر رایان فیلدت از طرح های ابتکاری آلمان و فرانسه برای حل مشکل مالی اتحادیه اروپا استقبال کرده است. او می گوید این طرح در کلیتش درست به نظر می رسد اما در جزیات بحث های وجود دارد که باید حل شود. پیش از این دولت سویدن برای داد وستد های اقتصادی هزینه ویژه و اضافه یی پرداخت می کرد که باعث فرار اقتصاد از سویدن و سرمایه گزاری در کشور های دیگر اتحادیه اروپا می گردید. در این طرح نیز مسایلی وجود دارد که باعث کم علاقگی سرمایه داران به سرمایه گزاری در سویدن می شود.رایان فیلدت می گوید همه دانسته ایم که مشکل اصلی اقتصادی امروز مشکل بدهی زدی دولت ها است. پس باید بخش مالی را تقویت کنیم تا سرپای خود بایستد.