بدبینی خانوارهای سوئدی نسبت به وضعیت اقتصادی سوئد

 به گزارش اکوت بخش خبری رادیو سوئد، خبرهای مربوط به مشکلات اقتصادی برخی از کشورها در تابستان امسال، برای نمونه بحران مربوط به قرض های هنگفت برخی از کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا و یا مشکلات مالی آمریکا که کاهش ارزش سهام در جهان را به دنبال داشت،  بر دید خانوارهای سوئدی نیز تاثیر گذاشته است. خانوارهای سوئدی دیگر خوش بینی گذشته  نسبت به رشد اقتصادی کشور را ندارند. بررسی های انجام شده نیز نشان می دهد که رشد اقتصادی سوئد به نسبت سال گذشته،  ۲۰۱۰ و نیمه ی اول سال جاری کاهش داشته است.