افزایش اعضای صندوق بیمه بیکاری

هفده هزار نفر در سال جاری به عضویت صندوق بیمه ی بیکاری در آمده اند. بنا براین شمار اعضای این صندوق به ۳۴۰۰۰۰۰ نفر رسیده است. از سال ۲۰۰۶ با افزایش حق عضویت در این صندوق، تعداد چشمگیری به عضویت خود در آن پایان دادند. گفته می شود که شمار اعضای صندوق بیمه ی بیکاری، پیش از آن حدود ۳ میلیون و هشتصد هزار نفر (۳۸۰۰۰۰۰) بود. افزایش اعضای صندوق بیمه بیکاری، بیشتر افراد دانشگاهی ، رؤسا و کارکنان شرکت های ساختمانی را در بر می گیرد . در مقابل اعضای این صندوق ازمیان کارکنان بخش موسیقی، تجارت و همچنین کارگران کاهش داشته است.