همسران کهن سال نیز حق زندگی در خانه سالمندان را دارند

جدا ماندن همسران سالخورده به دلیل بیماری های ناشی از کهن سالی هنوز هم ادامه دارد. اما دولت توصیه نامه ی جدیدی را به کمیسیون مربوطه فرستاده است تا بر اساس آن زن و شوهران کهن سال حق داشته باشند زندگی مشترک شان را در خانه سال مندان نیز ادامه بدهند. پیش از این وقتی یکی از زن و شوهر بیمار و مجبور می شد که به خانه سال مندان منتقل شود زن یا شوهر سالم حق نداشت همراه او در خانه سالمندان منتقل شود. بدین طریق بیماری یکی از زن و شوهر پیر به معنی پایان زندگی مشترک آنها بود. اما اکنون قانون جدید به زن یا شوهر سالم نیز اجازه می دهد که حق زندگی در خانه سال مندان در کنار همسر خویش را داشته باشد. وزیر امور سال مندان ماریا لارسون می گوید: این شایسته نیست که یکی را به تنهایی در خانه سال مندان بفرستند