روشنفکری پنهان

3:54 min

روزجمعه، شانزدهم سپتامبر، جلسه ی سخن رانی جواد مجابی، نویسنده، شاعر و نقاش سرشناس ایران با عنوان روشنفکری پنهان همراه با شعرخوانی او، پوپک مجابی و آرش استادمحمد، ازسوی انتشارات Penpub دراستکهلم برگزارشد. موضوع سخن رانی جوادمجابی روشنفکری پنهان بود. او ضمن دادن تعریفی از روشنفکر، از زوایای مختلف به وضعیت روشنفکرانی پرداخت که به دلایل اجتماعی و سیاسی قادر به ارائه ی آثارخود به مخاطبانشان نیستند و مجبور به فعالیت روشنفکری زیرزمینی و پنهان می شوند.
درادامه ی مطلب ازجمله شعرهایی با صدای جواد مجابی و پوپک مجابی می شنوید.

دراین جلسه، درابتدا آرش استادمحمد (استادمنش) در سخنانی به نقل از خاطراتی که از جوادمجابی داشت پرداخت .دراین جلسه علاوه بر سخن رانی و پرسش و پاسخ، جوادمجابی، پوپک مجابی و آرش استادمحمد اشعاری از خود را خواندند که بااستقبال شرکت کنندگان درجلسه روبروشد.
گفتگویی داریم با پوپک مجابی که نزدیک به هجده سال است در لندن سکونت دارد.