حمله به یکی دیگر از سیاستمداران حزب دموکرات های سوئد

شنبه شب گذشته، به خانه ی یکی از نمایندگان حزب SD دموکرات های سوئد درشورای رهبری کمون ماری استاد دراثر حمله ی فرد و یا افراد ناشناسی آسیب های فراوانی وارد آمد. علاوه بر آسیب به در و پنجره های ساختمان به دو اتومبیل در خانه نیز آسیب های جدی وارد شد. پلیس آسیب های وارده به این محل را  بسیار جدی خوانده است.  بنا بر خبرها این نماینده ی دموکرات های سوئد، پیش از نیز از طریق نامه، تهدید جانی شده بود.