درخواست غرامت برای مشتریان یکی از شرکت ی برق در سوئد

دادگاه استیناف در نورلند، امروز موضوع تقریبا نادری را در دست بررسی قرار داد. این امر مربوط می شود به حق دریافت غرامت۲۳۰۰  مشتری شرکت های برق ت که جریان برق دریافت نکرده و تا کنون به آن ها غرامتی نیز پرداخت نشده است.
اضافه کنیم که ۱۰ سال پیش، شرکت برق Stävrullen  موفق نشد که به مشتریان خود که در نقاط مختلف کشور بودند، برق رسانی کند، و مشتریان مجبور شدند که برق مصرفی خود را از شرکت های دیگردریافت کنند که بسیار گرانتر بود. Per Magnusson حقوقدان و وکیل برخی از مشترکان، در گفتگوئی با اکوت بخش خبری رادیو سوئد عنوان کرده است که نتیجه ی دادگاه در این زمینه می تواند  برای آینده بسیار پر اهمیت باشد.
او در مورد میزان غرامت به مشتریان نیز گفته است که این مبلغ می تواند متفاوت و از ۵۰۰ کرون تا ۱۰هزارکرون باشد، ولی در مجموع چند میلیون کرون را در بر می گیرد.به منظور کاهش میزان بیکاری، دولت در نظر دارد از میزان مالیات غیرمستقیم ، ممس رستوران ها بکاهد. گفته می شود این امر که هزینه ای معادل ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون کرون را در بر دارد، بزرگترین طرح دولت برای کاهش میزان بیکاری ست. اما رقم دقیق آن عنوان نشده است. در پایان سال گذشته، وزیر اقتصاد، مود اولفسون و وزیر دارائی ، آندرش بوری در دو دیدار جداگانه با شهروندان عنوان کردند که کاهش مالیات غیر مستقیم  رستوران ها می تواند ۸ هزارمورد کار جدید تولید کند ولی بعد از چندماه، مسئول بررسی دولت در این زمینه، این رقم را ۳۵۰۰ مورد عنوان کرد.