تلاش برای توقف اجرای حکم اخراج هفت تن از پناهجویان

با گردهم آئی شماری از اعضا ی گروه اقدام علیه ی اخراج  Aktion mot Deportation  در برابر بازداشتگاه موقت اداره ی مهاجرت در Kålaerd در حومه ی یوتبوری ، پلیس موفق به انتقال ۷ پناهجو به فرودگاه لاندوتتر برای اخراج به افغانستان و عراق نشد و آن را به ساعت ۱۴ و ۳۵ دقیقه ی بعد از ظهر امروز موکول کرد. اعضا گروه اقدام علیه اخراج نیز همچنان در برابر بازداشتگاه مانده اند تا مانع انتقال این پناهجویان به فرودگاه شوند.    
کریستوفرلوندبری سخنگوی این گروه از مقابل بازداشتگاه، در در گفتگوئی با پژواک گفت که تا کنون توانسته اند مانع انجام دو تلاش پلیس برای انتقال پناهجویان شوندو چون پلیس انتقال آن ها را به ساعت دو و نیم موکول کرده آن ها نیز در محل خواهند ماند و تحت هر شرایطی مانع انتقال و اخراج آن ها خواهند شد.