کاهش مالیات غیر مستقیم رستوران ها

 به منظورکاهش میزان بیکاری، دولت درنظر دارد از میزان مالیات غیرمستقیم، ممس رستوران ها بکاهد. گفته می شود این امرکه هزینه ای معادل ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون کرون را در بر دارد، بزرگترین طرح دولت برای کاهش میزان بیکاری ست. اما رقم دقیق آن عنوان نشده است.در پایان سال گذشته، وزیر اقتصاد، مود اولفسون و وزیر دارائی، آندرش بوری دردو دیدارجداگانه با شهروندان عنوان کردندکه کاهش مالیات غیرمستقیم رستوران ها می تواند ۸ هزارمورد کار جدید تولید کند ولی بعد از چندماه، مسئول بررسی دولت در این زمینه، این رقم را ۳۵۰۰ مورد عنوان کرد.