جریمه شدن به خاطر حجاب

حجاب سراپا که به جز چشم های محجوب از آن پیدا نیست مسله جنجال بر انگیزی  برای کشور هیا اروپایی است. پلیس فرانسه بارها از حضور کارمندان سراپا پوشیده در حجاب بر سر کار جلوگیری کرده است و بیش از دو هزار زن تمام حجاب در فرانسه به نوعی پرونده حجاب دارند. آخرین باری که زنان سراپا پوشیده جریمه شدند در ماه می سال گذشت بود. دو زن تمام حجاب، کیک تولدی را حمل می کردند که به مناسب جشنی در شهر میوکس فرانسه و با حضور شهردار این شهر جین فرانویس برگزار شده بود. این دو زن توسط پلیس به پرداخت صد و بیست یورو محکوم شدند. اکنون وکیل این دو زن می گوید که آنها دوره آموزش قوانین شهروندی فرانسه را سپری نکرده بودند و از این رو از جزیات قانون حجاب در فرانسه خبری نداشتند. این پرونده  اکنون از دست پلیس به دادگاه عالی اروپا رسیده است و برای اولین بار پرونده جریمه شدن به خاطر حجاب در دادگاه اروپا مطرح می شود. کشور فرانسه  و نزدیکان ریس جمهور نیکولای سرکوزی به مبارزه علیه حجاب کامل در اروپا شهرت دارند. مسله حجاب  در بازار کار و تحصیل سویدن نیز بارها در رسانه ها به بحث های داغی تبدیل شده است. اکنون برای اولین بار دادگاه اتحادیه اروپا به این مسله می پردازد