انی لوف به رهبری حزب مرکز برگزیده شد

انی لوف در میان شور و هلهله و کف زدن های طولانی اعضای حزب مرکزبه سمت رهبری این حزب برگزیده شد. انی لوف در سخنرانی کوتاه خود در باره تاریخ و آینده حزب و فعالیت ها و حرکت های جدی و مردمی اعضای این حزب را ستود و از اعتماد و رای دادن اعضای حزب به رهبری او سپاس و تقدیر کرد. رقبای رهبری انی لوف نیز از انتخاب او به رهبری پشتیبانی کردند و خویش را از همکاران او در راستای فعالیت های حزبی در آینده دانستند.