شکایت از شرکت آب و برق وتن فل بررسی شد

در پی شکایت از حقوق و دست مزد های بالای کارمندان و روسای شرکت آب و برق واتن فل، نتیجه تحقیق و بررسی این پرونده امروز نشان داده شد. این تحقیق نشان می دهد که سی و پنج نفر از مسولین این شرکت حقوق بالاتر از نرم و کاملا غیر متعارف دریافت کرده اند. معاون رییس شرکت واتن فل نیز پیش از این مجبور به بازپرداخت مبلغ شش میلیون کرون شده بود که یک میلیون دیگر نیز به آن اضافه شده است. معاون اول این شرکت می گوید علت تفاوت های و شکاف های حقوقی و دست مزدی عبارت است از تمرکز زدایی مدیریت شرکت. وی می گوید این شرکت چاره های جدیدی را سنجیده است که اتفاقات شبیه آنچه گذشته است رخ ندهد