کودکان و نوجوانان بی خانه

هر روز تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان در معرض بی خانگی قرار می گیرند. طبق بررسی جدیدی که انجام شده یک پنجم شوراهای استانی کشور با مشکل بی خانگی کودکان و نوجوانان مواجه هستند و آمار کودکان و جوانانی که با پایان گرفتن قرار دادخانه شان بدون خانه رها می شود رو به افزایش است. از سال 2007 تا کنون 1900 کودک در 55 کمون بی خانه شده اند و این آمار در حال افزایش است. این در حالی که هدف دولت این بود که تا سال 2009 بی خانگی کودکان و نوجوانان را از بین ببرد.