حزب مرکز ، سیاست های تازه و رهبر جدید

  یک شنبه گذشته کنگره حزب مرکز به پایان رسید. اننی لوف به رهبری این حزب برگزیده شد. از هم اکنون  انتظارات زیادی پیش روی این حزب قرار دارد. رهبر جدید حزب مرکز قول داد که پس از این موضع گیری این حزب شفاف تر و برنامه هایش مشخص تر خواهد بود. اننی لوف وزیر معرفی شده از جانب حزب مرکزخواهد بود و در عین حال  در هیات رهبری ایتلاف چهار حزب نقش مهم و مسولیت سنگینی به دوش خواهد گرفت.
یکی از بحث های مهم در سیاست اقتصادی این حزب مسله تقسیم بیمه پدر و مادر بین آنها بود که سر انجام به تصویب نرسید. در عوض هیات مدیره حزب مرکز ماموریت یافت تا گزینه ی جدید اقتصادی  که منجر به تساوی حقوقی مادر و پدر برای نگه داری فرزند باشد ارایه کند.

اننی لوف همچنان تاکید کرد که هزینه بیشتری روی تیکه داری یا پیمان کاری سرمایه گذاری شود و شرکت های خصوصی تقویت شوند وهم چنین به افراد و نهاد های که ضعیف هستند کمک اختصاص داده شود.
یکی از تصمیم های بسیار مهم در حزب مرکز این بود که حد اقل نیمی از خدمات رفاهی از طریق شرکت های خصوصی یا غیر انتفاعی انجام شود که قدم بزرگی در راه خصوصی سازی است. همچنین توافق بر سر این امر که مهاجرین پس از سه سال بتوانند تقاضای شهروندی کنند تا بدین طریق امکان مهاجرت برای کار در سویدن افزایش یابد. هم چنین زمان کمتری برای بررسی پروندده های متقاضیان کار و پناهندگی صرف شود. انا همچنان گفت که حزب مرکز در باره سیاست محیط زیست فعال تر از پیش حرکت کند