برخورد غلط اداره مهاجرت با کودکان پناهجو

شیوه برخورد اداره مهاجرت با کودکان پناهجوی تنها مورد انتقاد شدید شبکه های یک و سه رادیو سویدن قرار گرفته است. مهم ترین انتقاد به شیوه برخورد اداره مهاجرت نحوه بازجویی یا مصاحبه های اولیه این کودکان است. کودکان پناهجو بدون این که وکیل یا مدافع بالغی در کنار خود داشته باشند به تنهایی در معرض سوال های سخت و گیج کننده یی قرار می گیرند. این کودکان که غالبا سفرهای دور ودراز و دشواری را سپری کرده اند با پرسش های اداره مهاجرت شوکه و گیج می شوند. منتقدین اداره مهاجرت می گویند که اداره مهاجرت دنبال بهانه یی می گردد تا از اقامت کودکان جلوگیری کند. این اداره از خستگی و گیجی کودکان پناه جو سو استفاده کرده از پذیرش آنان فرار می کند. اممی ایورسون دستیار در یک شرکت حقوقی در استکهلم می گوید:

من قطعا موارد زیادی را دیده ام که اداره مهاجرت نوشته است که آنها بین گفتار کودکان پناهجو تناقض و تضاد یافته اند. این اطلاعات متضاد نیز در همان پرسش و پاسخ اولیه ارایه شده است.
اممی می گوید پرسش و پاسخ های نشست اولیه با کودکان بدون حضور وکیل و غالبا با سوال های بهانه گیرانه همراه است که منجر به متضاد گویی و گیجی کودکان پناهجو می شود.