کاهش حقوق جوانان به خاطر ایجاد کار بیشتر برای جوانان بیکار

روزنامه داگنز نیهیتر نوشته است که حزب لیبرال مردم هم صدا با حزب چپ درخواست کرده است که حقوق و دست مزد جوانان به سطحی پایین تر از پیش نزول کند. دلیل این نزول را جلوگیری از بیکاری زیاد تر بین جوانان و کنترل روی بازار کار جوانان اعلام کرده اند. دولت تلاش کرده است تا راه حل های گوناگونی را برای رونق کار جوانان به آزمون بگیرد اما تا کنون به راه حل واحدی دست نیافته است. بیکاری در بین جوانان بخصوص در سالهای که اقتصاد جهان و بالطبع اقتصاد سویدن دچار بی تعادلی و بحران شد به یک مشکل جدی جامعه تبدیل شد. بیکاری در بین جوانان تنها شامل جوانان با تحصیل پایین تر نیست بلکه آن عده از جوانانی که دارای مدارک تحصیلی هستند نیز با تهدید بی کاری رو به هستند