ده سال زندانی برای مادری که دخترش را فراری داده بود

یک خانم چهل و چهار ساله که دخترش را از سویدن به جمهوری دومینیکا فراری داده بود از طرف دادگاه  استیناف سویدن به ده سال زندان محکوم شد. حق نگهداری دختر فراری داده شده منحصرا در اخیتار پدر دختر بوده است که مادر دختر بنا به ادعای او برای نجات دختر از تجاوز پدر به او  دخترش را فراری داده است. دادگاه استیناف برای اثبات ادعای مادر دختر سندی دریافت نکرده است و از آنجا که حق نگهداری قانونی از دختر به دوش پدر بوده مادر را مقصر شناخته محکوم به زندان کرده است