نقش و وظیفه ی رسانه ها

 اقدام رسانه ها درافشای ماجرای هوکان یوهولت، رهبرحزب سوسیال دموکرات، با نظرات متفاوتی درجامعه روبروشده و موضوع نقش و وظیفه ی رسانه ها را در اطلاع رسانی به مردم، باردیگر مطرح ساخته است. دراین مورد گفتگویی داریم با مژده زندیه مدیر تولید کانال تلویزیونی گلوبال و نیما درویش، ستون نویس برخی روزنامه های استکهلم که تحصیلات ژورنالیستی خود را ددرسوئدگذرانده و در رسانه های این کشور به کارمشغولند.