درخواست نظارت بر مراحل بازگرداندن پناهجویان

بخش کنتزل مرزی اتحادیه اروپا موسوم به فرونتکس (Frontex)  از دولت سوئد خواست درمورد نحوه بازگرداندن پناهجویانی که با درخواست پناهندگی آنها مخالفت شده، شفافیت بیشتری نشان دهد. این اداره از جمله خواهان وجود یک نماینده بی طرف در بخش نگهداری ازاین نوع پناهجویان و همچنین در هواپیما هنگام بازگرداندن آنها شد. در طی سال جاری تا کنون شماری از عراقیان پناهجو در ۹ مورد به پایتخت عراق، بغداد، بازگردانده شده اند و در هریک از این موارد حدود ۳۰ تن پناهجو در هواپیما وجود داشته است و فرونتکس تنها هزینه یکی از این موارد بازگشت را پرداخته است. سوئد همچنین ۴۰ مورد بازگرداندن پناهجویان ازجمله  به کشورهای نیجریا و کوسوو داشته است که هزینه همگی آنها توسط فرونتکس پرداخت شده است. سسیلیا مالمستروم (Cecilia Malmström)، کمیسیونر سوئدی اتحادیه اروپا خواستار این است که کلیه موارد بازگرداندن پناهجویان بدون درنظر گرفتن این که توسط فرونتکس یا دولت سوئد انجام می شود،  باید تحت نظر نمایندگان ناظر صورت گیرد.  او می گوید:
این شرط اصلی ما است و ما آن را با دقت پیگیری خواهیم کرد.