کاهش پشتیبانی از حزب سوسیال دموکرات

نتیجه یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که میزان پشتیبانی از حزب سوسیال دموکرات بشدت کاهش یافته است. علت اصلی این کاهش انتشار خبرهایی درمورد سواستفاده مالی هُکان یوهُلت (Håkan Juholt) رهبر این حزب از پارلمان سوئد است. در هفته های اخیر معلوم شد که هُکان یوهُلت که حق دریافت نیمی از اجاره بها آپارتمان مسکونی خود از پارلمان را داشته است، اجاره بهای کامل آن را دریافت کرده است. نتیجه این نظرسنجی که توسط تشکیلات سیفو انجام گرفته است همچنین نشان می دهد که تا قبل از انتشار خبر سواستفاده مالی یوهُلت حدود ۳۵ درصد افرادی که از آنها سوال شده است از این حزب حمایت می کردند.  اما این حمایت درحال حاضر به کمتر از ۲۷ درصد، یعنی تا حدود ۸ درصد کاهش یافته است. نتیجه این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که درحال حاضر احزاب حاکم بر دولت حدود ۴۷ درصد، و احزاب اپوزیسون حدود ۴۶ درصد از پشتیبانی مردم برخوردار هستند.