بررسی علت سطح پایین اشتغال زنان مهاجر

 دولت سوئد قرار است مسئله اشتغال زنان مهاجری که تازه به سوئد آمده اند را مورد بررسی قرار دهد. در حال حاضر تنها ۵ درصد زنان مهاجری که تازه به سوئد آمده اند پس از گذشت ۳ سال به کار اشتغال می یابند که در مقایسه با مردان مهاجر،  بسیار کمتر است. حدود نیمی از مردان مهاجر پس از گذشت ۳ سال مشغول به کار می شوند.
یکی از مسائلی که در این زمینه بررسی خواهد شد دریافت کمک هزینه برای والدین (Föräldrapenning)  و ترکیب آن با امکان فعالیت در تدابیر استقرار در جامعه است.