افرادی که تا ٦٥ سالگی کار می کنند، در اقلیت هستند

اکثر افراد تصور می کنند که می توانند تا سن ٦٥ سالگی به کار و فعالیت خود ادامه دهند ، همزمان که آمار نشان میدهد که کمتر از نیمی از افراد سن بازنشستگی خود را کامل می کنند. روزنامه داگنز نی هتر می نویسد که تنها ٤٦ درصد افراد در سن ٦٤ سالگی ، به کار مشغول هستند.

سازمان سینو وات به سفارش روزنامه داگنز نیهتر ، یک نظرسنجی انجام داده است که نشان می دهد ٧٥ درصد افراد تصور می کنند که تا سن ٦٥ سالگی می توانند کار کنند اما واقعیت به نظر می رسد به شکل دیگری باشد. در بین اعضای اتحادیه کارگران ، LO ، تنها ٢٧ درصد توانسته اند تا این سن به کار خود ادامه دهند.