مامور بلیط قطار ، خطائی مرتکب نشده است

سارا هیس لوند دادستان پرونده مامور قطاری که یک دختر یازده ساله را از به دلیل نداشتن بلیط ، از قطار اخراج کرده بود، می گوید که نمی تواند ثابت کند که این مامور جرمی را انجام داده است و به همین دلیل پرونده قضائی او را مختومه اعلام کرد.

در تابستان گذشته بود که این دختر یازده ساله که زبان سوئدی را بلد نبود، به دلیل نداشتن بلیط معتبر در شهر کوملا از قطار اخراج شد و این در حالی بود که خواهر او بلیط ها را در نزد خود داشت و این دختر یازده ساله هیچ کسی را در این شهر نمی شناخت.