معمای بهائیت۱۶۰ سال مبارزه با آئین بهایی، نوشته ی فریدون وهمن، ازجمله کتاب هایی ست که به تاریخ و شرایط بهاییان درایران می پردازد و اخیرا توسط نشرباران درسوئد منتشرشده است. فریدون وهمن، استاد ایران شناسی در دانشگاه  کپنهاگ است و کتاب های دیگری ازجمله «دین زرتشتی»، «فرهنگ مردم کرمان»، «واژه نامه پهلوی به فارسی» را نوشته و کتاب «بهائیان ایران» را نیز ویراستاری کرده است. او قراراست روزجمعه ۲۱ اکتبر درمحل  ABF مرکزی دراستکهلم دریک جلسه ی سخن رانی باعنوان «معمای بهائیت» شرکت کند.
سازمان ABF و نشرباران، برگزارکننده ی این جلسه هستند.