خلبانان خسته ، تهدیدی برای امنیت پروازها

انجمن سندیکای خلبانان سوئد، در مورد ساعات کاری خلبانان و خستگی آنها هشدار می دهد. به گفته این انجمن، بسیاری از خلبانان چنان خسته بوده اند که در هنگام پرواز به خواب رفته اند. این انجمن یک بررسی انجام داده است و نتیجه آن نشان می دهد که بیش از نیمی از خلبانان مورد پرسش قرار گرفته ، بدون اینکه بخواهند در کابین به خواب رفته اند. گونار ماندال سنخگوی انجمن خلبانان به رادیو سوئد می گوید

برخی از خلبانان از خستگی چرت زده اند و وقتی بیدار شده اند دیده اند که کمک خلبان نیز خوابیده است.

بسیاری از خلبانان اذعان کرده اند که در اثر خستگی دچار اشتباه در هنگام پرواز شده اند. یکی از خلبانانی که بخش خبر رادیو سوئد ، اکو، با او گفته کرده است ، می گوید که اگر خلبانی به خواب برود باید آن را گزارش کند تا شرکت های هواپیمائی راهی برای افزایش امنیت بیابند اما بسیاری از خلبانان این کار را نمی کنند.

سندیکای خلبانان از شورای حمل و نقل و وزیر مسئول می خواهد که برای تغییر مقررات اروپائی که اجازه کار تا سیزده ساعت را به خلبانان می دهد ، تلاش کنند. این سندیکا عثیده دارد که این مقررات بسیار خوش بینانه اند و توسط شرکت های هواپیمائی تحمیل شده اند.

گونار ماندال سخنگوی سندیکای خلبانان اضافه می کند  که هر کسی که توجهی اندک به امنیت پروازی دارد ، تائید می کند که روش جاری غیر عاقلانه و نادرست است.

کاتارینا الم ستر اسورد ، وزیر راه و ترابری سوئد، که مورد پرسش رادیو سوئد قرار گرفته است می گوید که شرکت اس آ اس در بین دیگر شرکت های هواپیمائی بهترین شرایط را دارد. اما با این حال خلبانان این شرکت نیز در اثر خستگی هنگام کار به خواب رفته اند . او می گوید که مهمترین مسئله ، در رده های یک و دو و سه ، امنیت است. همگی بر این مسئله توافق دارند. این بحثی است که در جریان است اما از آنجا که چنین مقرراتی جهانی است ما از سرف دولت سوئد سعی می کنیم بهترین شرایط را برای خلبانان بووجود بیاوریم.