ساخت مسجد یخی در کنار هتل یخ

بزودی ساخت مسجدی که تمام آن از یخ است ، در کنار هتل مشهور یخی در یوکاس یروی واقع در شمال سوئد آغاز می شود. اینگوه بری کوئیست مدیر این هتل به روزنامه سوسیال دموکرات نورلند می گوید که این پروژه در مرحل اولیه است. باید ببینیم که در آینده چه پیش خواهد آمد اما ما در یوکاس یروی به آزادی ادیان عقیده داریم.

هر ساله همزمان با ساخت این هتل یخی ، کلیسائی از یخ نیز بر پا می شود و ایده ساخت مسجد یخی نیز توسط محمود آلدبه ، سخنگوی اتحادیه مسلمانان سوئد ارائه شد. این مسجد یخی می تواند زمستان سال آینده ساخته شود.