تلاش یوران هگلوند برای جلب حمایت بخش های محلی حزب دموکرات مسیحی

یوران هگلوند ، رهبر کنونی حزب دموکرات مسیحی سوئد، برای انتخاب مجدد به این سمت از حمایت ١٦ بخش محلی این حزب برخوردار است. از آخرین نواحی که حمایت از نامزدی او را اعلام کرده اند می توان به بخش های یمت لند و یون شوپینگ اشاره کرد. ارین اوسکارشون سخنگوی دموکراتهای مسیحی بخش یون شوپینگ به رادیو سوئد می گوید که ما یوران هگلوند را برای ادامه رهبری حزب به دیگران ترجیح می دهیم و تصور می کنیم که او می تواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد.

اما همه بخش های این حزب در این باره هم عقیده نیستند و از جمله پنج بخش خواهان کناره گیری او و انتخاب رهبری جدید برای دحزب دموکرات مسیحی هستند. از بخش های مهم که از کاندیداتوری ماتس اودل رقیب هگلوند حمایت می کنند می توان به بحش های اوپسالا، کرونوبری و استکهلم اشاره کرد. یوران هگلوند به دلیل کهاش آرای این حزب در آخرین انتخابات پارلمانی ، با انتقادات فراوان درون حزبی روبرو شده است.