پیشنهاد اِسکان اجباری کودکان پناهجو در کمونها

8:43 min

اداره مهاجرت باید قادر باشد کمونها را وادار به نگهداری از کودکانی کند که به تنهایی از سوئد درخواست پناهندگی کرده اند، علی رغم این که کمونها حق دارند ازاین کار خودداری کنند. این نتیجه تحقیقی است که از یوران اِوِرلوف (Göran Ewerlöf)، بنا به سفارش توبیاس بیلستروم (Tobias Billström)  وزیر مهاجرت سوئد انجام داده است. سال ۲۰۰۵ حدود ۴۰۰ کودک پناهنده با سوئد آمدند که در سال گذشته حدود ۲۴۰۰ افزایش یافت. علی رغم این که اداره مهاجرت برای اسکان دادن این کودکان با حدود ۲۹۰ کمون قرارداد بسته، هنوز این اداره با مشکل کمبود مسکن برای کودکان پناهجو روبرو است. یوران اِوِرلوف معتقد است که این اجبار باید آخرین راه حل باشد و اداره مهاجرت باید مانند همیشه تلاش کند در وهله اول این مشکل را از طریق به توافق رسیدن با کمونها حل کند.