قانون پذیرش اجباری کودکان پناهجوی تنها

2:29 min

توبیاس بیلستروم (Tobias Billström) وزیر مهاجرت سوئد، از پیشنهاد ملزم کردن کمونها به پذیرفتن کودکان پناهجوی تنها استقبال کرده و خواهان تبدیل شدن این پیشنهاد به یک قانون است.  او در این رابطه می گوید:´
- ما سالها تلاش کرده ایم که کمونها کودکان پناهجوی تنها را بطور آزادانه بپذیرند. اما متاسفانه نتیجه  تلاش ما رضایت بخش نبوده است. من هنوز با روش انتخاب آزادانه موافق هستم اما همزمان برای اسکان دادن کودکان در کمونها باید این امکان قانونی بعنوان آخرین را ه حل وجود داشته باشد.

پیشنهاد ملزم کردن کمونها به پذیرفتن کودکان پناهجوی تنها،  پس از بررسی عملکرد کمونها دراین رابطه مطرح شد.  این پیشنهاد توسط دولت به پارلمان ارائه خواهد شد و انتظار می رود که بزودی بصورت قانون درآید. وزیر مهاجرت در این مورد می گوید:
- بله، طبیعتا ما بعنوان نمایندگان دولت خواهان آن هستیم که این پیشنهاد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تشکیلاتی نظیر اداره کل کمونها و شوراهای استان (SKL)  مایلند دراین مورد اظهار نظر کنند. ما درهرصورت، خواهان افزایش موارد پذیرش کودکان پناهجوی تنها توسط کمونها هستیم. هدفی که تاکنون به آن نرسیده ایم و متاسفانه تصور نمی کنم که بدون تصویب قانون به آن دست یابیم. وزیر مهاجرت در مورد زمان تصویب این قانون می گوید:
- سال ۲۰۱۳، البته اگر روند آماده سازی شرائط تصویب این قانون بطور عادی، طی شود.
اداره کل کمونها و شوراهای استان با تصویب این قانون مخالف است و علت آن را، امکان عدم استقبال کمونها از کودکان پناهجوی تنها می داند.  وزیر مهاجرت دراین مورد می گوید:
- باید قبل از تصمیم گیری دراین گونه موارد بتوان تعمق کرد و به برخی سوالات نظیر ظرفیت پذیرش کمونها، پاسخ داد. اما من معتقدم که هریک از کمونها به توجه به صلاحت کاری در اداره امور اجتماعی خود و با توجه به مسئولیت قانونی خود در این زمینه،  باید قادر باشند از کودکان پناهجوی تنها و کودکان دیگر مراقبت کنند. این جزو وظایفی است که کلیه کمونها باید به عهده داشته باشند.