تاثیر بیشتر کمک هزینه ی اولاد از کمک هزینه ی اجتماعی

 کمک هزینه های عمومی مانند کمک هزینه ی اولاد barnbidrag و کمک هزینه ی نگهداری از فرزندان föräldrapenning تاثیر بیشتری از کمک هزینه ی اجتماعی socialbidrag درکاهش فقر خانواده ها و کودکان دارد. این نتیجه ی تحقیقی ست که پروفسوربریتانیایی Nick Spencer انجام داده و روزگذشته در جریان کنفرانس فقرکودکان در دانشگاه کارلستاد معرفی شد.