دستگیری دو مظنون به قتل

شب گذشته پلیس موفق شد دونفرعامل قتل یک زوج کشاورز را در منطقه ی Långared  که پیش ازاین حکم بازداشت آنها غیابا صادرشده بود، دستگیرکند.  این زوج کشاورز به طرز فجیعی به قتل رسیده اند، اما پلیس تاکنون ازاعلام جزئیات این قتل خودداری کرده است. پلیس امروز به بررسی های فنی پیرامون این قتل ادامه خواهدداد و قراراست جسد این زوج  کشاورزنیز امروزکالبدشکافی شود. بازجویی از دونفری نیز که مظنون به انجام این قتل هستند و دربازداشت به سرمی برند، آغازشده است.