رابطه ی میان تلفن همراه و تومور مغزی

پژوهشگران دانمارکی اعلام کرده اند که هیچ رابطه ای میان استفاده از تلفن همراه و ابتلا به تومورمغزی یا سرطان در سیستم مرکزی اعصاب وجودندارد.
این نتیجه ی تحقیقی ست که این پژوهشگران درطول ۱۸ سال روی ۳۵۰ هزار استفاده کننده ی تلفن همراه انجام داده اند. این تحقیق به عنوان یکی از گسترده ترین پژوهش ها درزمینه ی رابطه ی تلفن همراه با بیماری سرطان معرفی شده است.