کاهش میزان پشتیبانی از حزب سوسیال دموکرات

بنا به گزارش موسسه ی سیفو درهفته ی گذشته، پشتیبانی از حزب سوسیال دموکرات باز هم کاهش یافت  و به ۲۵ و ۵ دهم در صد رسید. این موسسه عنوان می کند که این  پائین ترین میزان  پشتیبانی از این حزب از آغاز کار این موسسه در سال  ۱۹۶۷ است . این در حالیست که بنا به بررسی این موسسه در سه هفته ی پیش ، حزب سوسیال دموکرات از ۳۵ در صد پشتیبانی  شهروندان سوئدی برخوردار بود. اضافه کنیم که از زمان انتشار خبر مربوط به دریافت کمک هزینه ی اضافی رهبر حزب سوسیال دموکرات، از میزان پشتیبانی از این حزب به طور چشمگیری کاسته شده است.
بنا به گزارش موسسه ی سیفو اما پشتیبانی از حزب مودرات از ۲۸ و دو دهم در صد به ۳۴ و ۸ دهم در صد رسیده است.
گفته می شود، با توجه به اینکه این بررسی از طریق پرسش از کمتر از ۱۰۰۰ تن از شهروندان سوئدی صورت گرفته  در اعلام نتایج این موسسه  نسبت به پشتیبانی از احزاب،  حدود ۳ درصد اشتباه محاسباتی صورت گرفته است.