نخستین انتخابات آزاد در تونس

نخستین انتخابات آزاد در تونس برای برگزیدن ۲۱۷ نماینده ی مجلس این کشور، روزگذشته برگزارشد. به گزارش سازمان برگزاری انتخابات، حدود ۷۰ درصد مردم دراین انتخابات شرکت کردند. شماری از مردم نسبت به انجام تقلب در انتخابات به ویژه خرید رای توسط نامزدها اظهارنگرانی کرده اند. پیش ازانجام انتخابات نیز خبرهایی دررابطه با بروزتقلب منتشرشد و ازجمله  Kent Härstedt از حزب سوسیال دموکرات که به عنوان ناظرازسوی سازمان تامین امنیت انتخابات OSCE درتونس بود، با اشاره به مطالبی که در نشریات و به ویژه ازطریق رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک منتشرشد، انجام برخی تقلب ها را حتا پیش از روزانتخابات، تاییدکرد. اتعدادی نیز از سوئد به عنوان ناظرانتخابات در تونس بودند.انتخابات تونس به گفته ی برخی از صاحب نظران، مانند آزمایشگاهی برای کشورهای دیگر ازجمله مصر و لیبی خواهدبود.