نشست سران کشورهای اتحادیه ی اروپا جهت ایجاد تغییراتی در پیمان لیسبون

 نشست سران کشورهای اتحادیه ی اروپا در تعطیلات گذشته، تصمیم برای ایجاد تغییردرپیمان لیسبون را که پس از ۸ سال بحث و مذاکره در سال ۲۰۰۹ تصویب شد، دردستورکارخودقرارداد. دلیل این امر، ایجادامکاناتی درمنطقه ی پولی یورو برای هماهنگی بیشتر در سیاست اقتصادی کشورهای عضو اعلام شده است. این پیمان، تنظیم کننده ی اداره ی اتحادیه و نیز روابط کشورهای عضو است و مانند قانون اساسی اتحادیه عمل می کند. دولت سوئد با انجام هرگونه تغییری دراین پیمان مخالف است. فردریک راین فلت، نخست وزیر تاکیدمی کند که حدوداین تغییرات و شکل اجرای آنها هنوزمشخص نیست.

به گفته ی او بسیاری از کشورها به انجام بررسی هایی برای یافتن راه های دیگری درجهت بهبودبخشیدن به نظام مالی

کشورهای عضو اشاره کرده اند.بررسی ایجاد تغییرات در پیمان اتحادیه ی اروپا قراراست توسط رئیس این اتحادیه و تا اول ماه دسامبر انجام شود. تغییر دراین پیمان تنها ۱۷ کشورعضو واحدپولی یورو را دربرمی گیرد، اما باید به تایید تمام کشورهای عضواتحادیه برسد. فردریک راین فلدت دراین مورد می گوید که درصورت اجرایی شدن انجام تغییرات، سوئدنیز مانند یک کشورعضو باید ازطریق پارلمان، آن راتاییدکند.هدف از نشست سران اتحادیه اروپا، یافتن راه حل هایی  برای کاهش بحران ایجادشده درمنطقه ی  یورو، کمک به بانک های اروپا، تقویت صندوق کمک باتوجه ویژه به بحران یونان و تاحدامکان بخشیدن بدهی های این کشوربود.سران اتحادیه اروپا روزگذشته نتوانستند به تصمیمی قطعی دراین مورد برسند و قراراست مذاکرات آنها در نشست ویژه ای در روزچهارشنبه ادامه یابد.

 زینت هاشمی
zinat.hashemi@sverigesradio.se