نقش سوئددر برقراری دموکراسی در تونس

احزاب سوئدی و شرکت ها می توانند در جهت رسیدن تونس به دموکراسی کمک بزرگی باشند. Abir Al Sahlani از حزب مرکز ، سنتر پارتیت، که در حال حاضر در تونس بسر می برد از جمله افرادیست که به نقش سوئد در جهت برقراری دموکراسی در تونس  معتقد است. او که برای حضور داشتن دراین واقعه ی تاریخی یعنی نخستین انتخابات آزاد، به تونس رفته است، بسیار خوش بین به آینده ی تونس است. او مثبت ترین موضوع در این مورد را تعداد  زیاد شرکت کنندگان در انتخابات می داند. 

نخستین انتخابات آزاد در تونس برای برگزیدن ۲۱۷ نماینده ی مجلس این کشور، روزیکشنبه ۲۳ اکتبر برگزارشد. به گزارش سازمان برگزاری انتخابات، حدود ۷۰ درصد مردم دراین انتخابات شرکت کردند. این در حالیست که کمیته ی انتخابات میزان شرکت کنندگان را حدود ۹۰ در صد اعلام کرده است. 
اضافه کنیم که  شماری از مردم نسبت به انجام تقلب در انتخابات به ویژه خرید رای توسط نامزدها اظهارنگرانی کرده اند.پیش ازانجام انتخابات نیز خبرهایی دررابطه با بروزتقلب منتشرشد و ازجمله  Kent Härstedt از حزب سوسیال دموکرات که به عنوان ناظرازسوی سازمان تامین امنیت انتخابات OSCE درتونس بود، با اشاره به مطالبی که در نشریات و به ویژه ازطریق رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک منتشرشد، انجام برخی تقلب ها را حتا پیش از روزانتخابات، تاییدکرد. Abir Al Sahlani  اما معتقد است که تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است. او می گوید که شاید تقلب درخارج از ۱۱ منطقه ی رای گیری  که او به عنوان ناظر در آنها حضور داشته صورت گرفته باشد. 
اضافه کنیم که از سوئد ۹ نماینده ی پارلمان به عنوان ناظرانتخابات در تونس حضور داشتند. انتخابات تونس به گفته ی برخی از صاحب نظران، مانند آزمایشگاهی برای کشورهای دیگر ازجمله مصر و لیبی خواهدبود.
زینت هاشمی
zinat.hashemi@Sverigesradio.se