موفقیت نسبی اجلاس دوربان

3:16 min

نشست زیست محیطی سازمان ملل در دوربان آفریقای جنوبی در ساعات اضافی و در بامداد روزیکشنه به پایان رسید. نتیجه ی چند روز بحث و مذاکره ی دشوار و شاید بتوان گفت طاقت فرسا، با توافق ۱۹۴ کشور و مخالفت چهارکشوربزرگ آمریکا، کانادا، ژاپن و روسیه برای ادامه ی کار درزمینه ی مسائل آب و هوایی همراه بود که خود یک موفقیت محسوب می شود.  بسیاری ازاین توافق یا سازش، اظهاررضایت کردند، اما جنبش های زیست محیطی از نتایج به گفته ی آنها مبهم آن، اظهارنارضایی و ناامیدی کردند. نتایج به دست آمده دراین توافق، ادامه ی نتایج نشست های پیشین در بالی، کپنهاگ و Cancun است و برتنظیم و تدوین برنامه ای تا سال ۲۰۱۷ تاکیددارد.  
اطلاعات بیشتر را درادامه ی مطلب بخوانید

در توافق به دست آمده در دوربان نه از تعیین سقفی برای تولیدموادآلاینده و زائد توسط کشورها خبری هست و نه تعیین زمانی برای آغازکاهش این مواد به جای افزایش آنها. اهمیت این توافق بیشتر درموافقت کشورها با کار روی موضوعات آب و هوایی ست که باید نسخه ی اولیه ی آن تا سال ۲۰۰۵ آماده شود و ازسال ۲۰۲۰ جانشین قراردادکیوتو شده و به اجرادرآید.  
وزیر محیط زیست سوئد Lena Ek از حزب سنتر از توافق به دست آمده اظهاررضایت می کند و به ویژه ازاین که کشورهای بزرگ تولیدکننده ی موادآلاینده دراین توافق شرکت دارند، آن را یک موفقیت می داند.
Svante Axelsson دبیرکل سازمان مراقبت از طبیعت، ضمن این که می گوید دراین قرارداد نقطه های امیدی وجوددارد، اما باتوجه به طرح مقابله با افزایش گرمای زمین که حدود سه تا چهاردرجه است، این قرارداد را قابل پذیرش نمی داند.
احزاب سوسیال دموکرات و محیط زیست نیز به جنبه های مثبت و منفی دراین قرارداداشاره می کنند. Åsa Romson یکی از دوسخنگوی حزب محیط زیست می گوید که این قرارداد امکان رسیدن به خواست های مطرح شده رانمی دهد، اما طرحی را برای همکاری بین المللی فراهم می سازد که بسیارمهم است.
یکی از جنبه های مهم قرارداد دوربان که پیش از این توافقی درمورد آن به دست نیامده بود، ایجاد بنیاد آب و هوای سبزاست. این بنیادی ست که کمک های مالی کشورهای ثروتمند را برای بهبود شرایط آب و هوایی و زیست محیطی کشورهای فقیر جمع آوری می کند. Jens Holm ازحزب چپ ضمن تایید چنین بنیادی، دولت سوئد را به این دلیل که حتا یک کرون نیز به آن کمک نکرده مورد انتقادقرارمی دهد.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sverigesradio.se