وجودموادخطرناک در لباس های ورزشی و تولیدات دیگر

اداره ی بازرسی موادشیمیایی نسبت به استفاده ازموادکشنده ی باکتری ها بخاطر رفع بوی بد در لباس ها و تولیدات دیگر، هشدارداده است. به نوشته ی روزنامه ی داگنس نی هیترچندین سال است که اداره ی کمونی پاک سازی نیز اعلام خطرکرده است که درصد مواد کشنده ی باکتری ها در آب فاضل آب خانوارها افزایش یافته است. دلیل این افزایش فروش هرچه بیشتر تولیداتی معرفی شده است که می توانند از انتشار بوی بد جلوگیری کنند، اما ازسوی دیگرمانع گسترش باکتری ها می شوند. این مواد بیشتر درلباس های ورزشی  و تولیدات مخصوص نوزادان که ازجمله نقره درآنها به کاررفته، وجوددارد.
اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب

اداره ی بازرسی موادشیمیایی حدود ۳۰ لباس را که درآنها مواد ازبین برنده ی بوی بد استفاده شده، مورد آزمایش قرارداده است. ازاین تعداد، ۱۶ لباس دارای نقره و دو نوع ماده ی دیگر ازمجموعه ی triklor که برای موجودات زنده درآب های جاری خطرناک هستند، بوده اند. این مواد هنگام شستن  لباس ها وارد آب می شوند و به گزارش اداره ی بازرسی موادشیمیایی، برای سلامت انسان نیز بسیارخطرناک هستند. این درحالی ست که تولیدکنندگان این لباس ها احتمال نشت موادموجود درآنها را درآب ردمی کنند.
نگرانی دیگراداره ی بازرسی موادشیمیایی تاثیرات منفی زیست محیطی این مواد و نیزکمک آنها به افزایش مقاومت دربرابرآنتی بیوتیک هاست. این اداره همچنین اعلام کرده است که هنوزنمی داند که این مواد چه تاثیری برباکتری های پوست هنگام تماس مستقیم آنها باپوست بدن می گذارند.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sverigesradio.se