حاشیه نشینی، دلیلی برای فقر

5:52 min

جوانان و تازه واردان درسویدن که مشکل ورود به بازار کار دارند، با خطر فقر در سراسر زندگی مواجه اند. این موضوع  در تحقیقاتی تحت نام حاشیه نشینی از طرف استیتوت مطالعات آینده در رینکیبی ارائه شده است.
به گفته ی اولوف بکمن   Olof Bäckman یکی از محققین تحقیقات حاشیه نشینی، موج مهاجرت به سویدن بعد از سال های 80 روبه افرایش است و بعد از بحران اقتصادی سال های 90 تعداد زیادی در حاشیه ی بازار کار ماندگار شده اند. این محقق تعدادی از 25 ساله ها ی استکهلم را در اوقات مختلف تحت مطالعه قرار داده و نتیجه تحقیقاتش نشان می دهد، آنهایی راکه در سن 25 سالگی مشغول کار یا تحصیل نیستند، خطر بیکاری در مراحل بعدی زندگی سه برابر بیشتر تهدید می کند تا آنهایی را که در 25 سالگی مشغول کار یا تحصیل هستند.

اولوف بکمن می گوید
ـ جوانانی که در حاشیه ی بازار کار قرار می گیرند، که ما آنها را حاشیه نشینان نیز می نامیم، تمام آینده ی کاری شان تحت تاثیر اقتصادی این دوره قرار می گیرد. موقعیت اقتصادی شان در تمام زندگی پایین می آید حتا در دوره ی تقاعد(بازنشستگی). چونکه درآمد دوره ی تقاعد ارتباط مستقیم به درآمد دوره ی کاری دارد.
نظر به  تحقیقات اولوف بکمن آینده ی خوبی برای حاشیه نشینان پیش بینی نشده است. اما نظر خود جوانان در این مورد چیست؟
برای شنیدن گزارش مکمل به فایل صوتی زیر مراجعه نمایید