بررسی فعالیت انجمن های حمایت از زنان

فعالیت انجمن های حمایت از زنان تحت ستم مورد بررسی قرار می گیرد. اداره کل امور اجتماعی Socialstyrelsen کارهای شصت کمون در این زمینه را بازبینی می کند. این شورا از جمله، کمک های کمونی به زنان تحت خشونت را بررسی خواهد کرد که آیا این کمون ها قوانین در این زمینه را رعایت می کنند. همچنین انجمن های غیر دولتی حمایت از زنان نیز بررسی خواهند شد. پیش از این بسیاری از کمونها به خاطر اینکه فعالیت خود در این زمینه را مستند نکرده اند و سرنوشت این گونه زنان را پیگیری نکرده اند، مورد انتقاد قرار گرفته اند.