توافق برای جلوگیری از اخراج کارکنان مراکز صنعتی

2:54 min

 بیشتر سندیکاهای بزرگ در بخش صنعتی و کارفرماها درمورد اجرای مدلی از کار که بر کوتاه کردن ساعات کار و درعوض پرداخت دستمزدکمتر به کارکنان در شرایط بحران اقتصادی استواراست به توافق رسیده اند. این توافق حدود دوسال پیش امضاء شد، اما اینک باتوجه به وجود بحران مالی در کشور که به دلیل بحران اقتصادی جهانی به وجودآمده است، قراراست این توافق به اجرادرآید. بنا بر گزارشی از اکوت بخش خبری رادیو سوئد، اکثر اتحادیه ها و صاحبان کار در بخش صنعت موافق هستند که از ساعات کار خود بکاهند و دستمزد کمتری بپردازند تا مجبور به اخراج کارکنان خود نشوند. Veli-Pekka Säikkälä از مسئولان سندیکای فلزکاران می گوید که هدف از اجرای این توافق این است که کارکنان بتوانند شغل خود را نگه دارند و بیکارنشوند و درنتیجه دستمزد و حق بازنشستگی و امکانات شغلی دیگر خود را ازدست ندهند. او می گوید که سه گروه برنده ی این وضعیت جدید خواهندبود، کارکنان مراکز صنعتی، شرکت ها و  دولت که مجبورنخواهدبود برای رفع بیکاری و یا تامین کمک هزینه ی بیکاری اقدامی انجام دهد.

 در توافق به دست آمده از دولت هم خواسته شده است تا با درنظر گرفتن دریافت کمتری از هزینه ی مربوط به کارفرما به دولت، arbetsgivaravgift  و پرداخت بخشی از دوره های آموزشی با این طرح همکاری کند.
اجرای این شکل از قراداد کاری در سوئد جدید است اما در برخی از کشورهای اروپائی در اشکال مختلف اجرا شده است.
 آندرش بوری وزیر دارائی نیز این امر را مثبت می  خواند. او عنوان می کند  که ما باید ازتجربیات  کشورهای دیگر مانند آلمان  نیز بیاموزیم که چطوردر سال های بحران توانستند ضمن حفظ کارکنان خود ، به تدریج تا حدی از میزان بیکاری نیز بکاهند.
 Veli-Pekka Säikkäläنیز اظهار امیدواری می کند که پارلمان نیز با اکثریت آرا بتواند طرح  ساعت کار کمتر را به تصویب برساند تا بتوان راحت تر آنرا به اجرا درآورد. او همچنین اظهار امیدواری می کند که بتواند پشتیبانی حزب سوسیال دموکرات و رهبر جدید آن استفان لوون را نیز به دست آورد.  

 زینت هاشمی
zinat.hashemi@sverigesradio