شکایات بی شمار از امور درمانی

اداره ی کل امور اجتماعی نمی تواند به شکایات بیماران از داکتر (پزشک)ها رسیدگی لازم را انجام بدهد. قبلا رسیدگی از این امور را اداره امور درمانی (HSAN) به عهده داشت. از یک سال به این سو این مسئولیت را اداره ی کل اموراجتماعی به عهده گرفته است که باعث شده رسیدگی به شکایات بدتر از قبل شود.
سال گذشته اداره ی کل امور اجتماعی ۲۷ مورد شکایت را به اداره ی امور درمانی فرستاد که این ۵۰ در صد کمتر از یک سال پیشترش بود و تصمیم گیر باز هم همان اداره ی امور درمانی (HSAN) است. در سال ۲۰۱۰ تعداد موارد بررسی شده ۷۵ مورد بود و در سال ۲۰۰۹، ۸ مورد. براساس بررسی روزنامه ی داگنس نیهتر، اداره ی کل امور اجتماعی شکایات شخصی شهروندان را کاملاً گنار گذاشته است. گفتنی ست که ۱۰۰۰ مورد شکایت از سال ۲۰۱۱ و ۱۴۰۰ مورد از سال ۲۰۱۰ هنوز بررسی نشده است که این ارقام نشان می دهند که بعضی از شهروندان دو سال منتظر جواب شکایات خود مانده اند. اداره ی امور اجتماعی می گوید که دلیل این تاخیر در رسیدگی به شکایات، تعداد بی شمار شکایات و تصویب قوانین جدید است. اما افزایش بیش از حد شکایات بررسی ناشده دولت را وادار به تفکر دراین مورد ساخته است.